Прагматизъм

Българските студенти в Англия със замразени заеми за издръжка

Кифла

Българските стереотипи.

Реформи и реформаторски блокове

Елитарно или егалитарно образование.

Похищението на Европа

К. Марашева

Матури 2014

С какво да се гордеем?

10.6.17

Темата по журналистика в СУ- редовна сесия 2017

На 10.06.2017г. се проведе редовната сесия на писмения изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Темата, която беше изтеглена, е „Дишай!“. По нея ще пишат над 400 кандидат-журналисти.
Изпитът по журналистика е вход за три от най-желаните специалности в Софийския университет – Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване. За да имат шанс за прием във Факултета (ФЖМК), кандидат-студентите трябва да покажат знания и умения за съставяне на единен в смислово и композиционно отношение текст, който да демонстрира знанията и уменията им за изразяване и защитаване на оригинално становище по актуална и обществено значима тема.
Изпитът започна в 9:00 часа и е с продължителност три астрономически часа.
Контролните теми, които бяха изтеглени са "Четящият човек" и "Ние и другите".

Учебен център The Passionate Shepherd предлага най-добрата подготовка за изпита по журналистика и пожелава успех на всички свои курсисти!

9.4.17

Темата на изпита по журналистика в СУ

"Лесни пари" е темата на предварителния изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридсти“, паднала се на 09.04.2017г.

Писменият изпит по журналистика е вход за трите специалности на ФЖМК – Журналистика, Връзки с  обществеността и Книгоиздаване. Изпитът започва в 9:00 часа и продължава 3 астрономически часа. На него кандидат-студентите по журналистика ще премерят сили в уменията си за писане на оригинален писмен текст по зададена тема. Бяха изтеглени и два контролни теми - "Пътят на Европа" и "Победи и загуби".

Обичайно темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет. За повече информация и преглед на темите, падали се през предишните години: http://passshep.com

Критериите, по които се оценява писменият изпит по журналистика, са:
а) уменията на кандидата да изгражда цялостен завършен текст – единен в структурно и смислово отношение; придържането към темата; ясното формулиране и аргументиране на авторската позиция.
б) умението да се организира и композира изложението; да се подбират подходящи примери; да се правят анализи и обосновани заключения
в) общата култура: познаване и уместно боравене с историческите, социалните, политическите, научните, културните, литературните и др. факти, използвани в изложението;
г) писмената култура: богатство на езика и обработеност на стила; правопис и пунктуация; избягване на употребата на клишета и заучени формулировки (езикови, литературни/литературоведски, журналистически и др.); избягване на словесно разточителство, общи фрази, преднамерена маниерност, смислови и логически повторения;
д) оригиналност на подхода при избор на гледна точка, на жанрова форма; при въвеждането в темата, финала на разработката; при изграждането на образи, използването на паралели, антитези и др.

Учебен център The Passionate Shepherd желае творческо вдъхновение и  успех на кандидат-студентите по журналистика!

4.1.17

Кандидатстудентска кампания и изпит по журналистика в СУ 2017

Подготовка за изпит по журналистика в СУ
Академичният съвет прие кандидатстудентската кампания на СУ "Св. Кл. Охридски" 2017. Висшето училище публикува следната информация:
Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 20 февруари 2017 г.
На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведено на 21 декември 2016 г., бяха приети документите за кандидатстудентската кампания през 2017 г. - Правилник, график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии и балообразуването за специалностите в Алма матер.
Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 20 февруари 2017 г. Крайният срок е 10 март 2017 г. за първата кандидатстудентска сесия и 19 май 2017 г. – за втората кандидатстудентска сесия.
Първата изпитна сесия ще се проведе в неделните дни в периода 19 март - 23 април 2017 г., а втората - в съботните и неделните дни от 28 май до 25 юни 2017 г.
Променя се форматът на кандидатстудентските изпити по български език и литература и по история на България.
Кандидатстудентският изпит по български език и литература ще се състои от две задължителни части: тест с 50 въпроса и задача за изграждането на аргументативен тип текст (есе). Изпитът проверява и оценява знанията и уменията като резултат от обучението по български език и литература в средното училище. Максималният брой точки е 100 – 70 от теста, като 1/3 от точките са за въпросите по литература, и 30 точки за есето. Темата за аргументативния текст може да бъде върху твърдение/сентенция от литературен или нелитературен източник.
Кандидатстудентският изпит по история на България също включва два задължителни компонента – тест и тема. И двете части са върху проблематиката и фактологията на досегашната програма, съставена въз основа на учебното съдържание по история на България за XI-ти клас – задължителна подготовка. Оценката се изгражда според резултатите от теста и темата по шестобалната система със стъпка от 0.25 стотни.
Кандидат-студентите отново имат възможност да подадат документи онлайн, на място в Софийския университет или в бюрата на фирмите в страната. Зрелостниците могат да заплатят и таксите за явяване на изпит и за участие в класирането онлайн, в случай че регистрирането им е изцяло чрез онлайн системата за кандидатстудентската кампания.
За поредна година документите за класиране ще се приемат онлайн, а записите ще бъдат валидирани от 19 юни до 1 юли 2017 г. в Ректората на Софийския университет.
На 11 юли 2017 г. ще бъде обявен първият етап на класирането на кандидат-студентите. Класираните кандидат-студенти от първия етап от 12 юли до 14 юли включително имат възможност да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи; да депозират диплома-оригинал за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност; да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията. Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.
На 18 юли 2017 г. ще бъде обявен вторият етап на класирането. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти. Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 19 до 21 юли 2017 г. включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.
Третият етап на класирането се обявява на 25 юли 2017 г. Срокът за записване е от 26 до 28 юли 2017 г. Резултатите от това класиране са окончателни.
За четвърта поредна година в Стопанския факултет на Софийския университет като условие за кандидатстване за специалностите „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“ се приемат международно признати сертификати за ниво на езика В2 според Общата европейска референтна рамка за езици за владеене на английски, френски и немски език. С международно признати сертификати за владеене на английски ще се допускат до участие в класиране и кандидати за специалност „Хебраистика“.
Шест от общо 108 специалности не използват оценките от матурите вместо изпит. Това са регулираните специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“ и трите специалности във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“.
Предварителният писмен изпит за ФЖМК ще се проведе на 09.04.2017 ( неделя) от 9:00ч.
Писменият изпит по журналистика във втората кандидатстудентска сесия е на 10.06.2017г. (събота) от 9:00ч. 
Устният изпит по журналистика ще се проведе на 24.06.2017г. (събота) от 9:00ч. 
 
Кандидат-студентите, желаещи да учат журналистика, могат да се запишат за: 
За повече информация, консултации и записване за курс по журналистика посетете нашия сайт - passshep.com