Финансиране

Европейският парламент одобри "Еразъм+" , програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта с продължителност седем години и бюджет 14.7 милиарда евро.

Студентите, които планират да завършат пълна магистърска степен в чужбина и за които рядко се отпускат национални стипендии и заеми, ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, която ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд.

Чрез "Еразъм+" също така ще се предостави финансиране за работещите в системите на образованието и обучението, за специалисти, работещи с младежи, както и за партньорства между университети, колежи, училища, предприятия и организации с нестопанска цел.

В "Еразъм+" за пръв път е предвиден бюджетен ред за спорта. Така в седемгодишен период по програмата ще бъдат отпуснати около 265 милиона евро за развиване на европейското измерение в спорта, като ще се помогне за справянето с трансграничните заплахи за спорта, като уговарянето на спортни състезания и допинга.

Еразъм+" ще спомогне също и за борбата с младежката безработица, като даде на младите хора шанса да увеличат знанията си и подобрят квалификацията си чрез обучение или работа в чужбина.

0 comments:

Post a Comment