9.4.17

Темата на изпита по журналистика в СУ

"Лесни пари" е темата на предварителния изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридсти“, паднала се на 09.04.2017г.

Писменият изпит по журналистика е вход за трите специалности на ФЖМК – Журналистика, Връзки с  обществеността и Книгоиздаване. Изпитът започва в 9:00 часа и продължава 3 астрономически часа. На него кандидат-студентите по журналистика ще премерят сили в уменията си за писане на оригинален писмен текст по зададена тема. Бяха изтеглени и два контролни теми - "Пътят на Европа" и "Победи и загуби".

Обичайно темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет. За повече информация и преглед на темите, падали се през предишните години: http://passshep.com

Критериите, по които се оценява писменият изпит по журналистика, са:
а) уменията на кандидата да изгражда цялостен завършен текст – единен в структурно и смислово отношение; придържането към темата; ясното формулиране и аргументиране на авторската позиция.
б) умението да се организира и композира изложението; да се подбират подходящи примери; да се правят анализи и обосновани заключения
в) общата култура: познаване и уместно боравене с историческите, социалните, политическите, научните, културните, литературните и др. факти, използвани в изложението;
г) писмената култура: богатство на езика и обработеност на стила; правопис и пунктуация; избягване на употребата на клишета и заучени формулировки (езикови, литературни/литературоведски, журналистически и др.); избягване на словесно разточителство, общи фрази, преднамерена маниерност, смислови и логически повторения;
д) оригиналност на подхода при избор на гледна точка, на жанрова форма; при въвеждането в темата, финала на разработката; при изграждането на образи, използването на паралели, антитези и др.

Учебен център The Passionate Shepherd желае творческо вдъхновение и  успех на кандидат-студентите по журналистика!

0 comments:

Post a Comment