7.2.14

За самотата на простите числа - 41-ви въпрос от матурата по БЕЛУчебен център The Passionate Shepherd


Помагала и съвети за справяне с матурата по БЕЛ


Зрелостниците, на които им предстои да преминат първото си голямо изпитание – матурата по БЕЛ, не винаги са подготвени за справяне с последния – 41. въпрос. В него се изисква писане на аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе в обем от 4 страници.
За да се справят добре със задачата, е необходимо да се запознаят и с критериите, по които се оценява текстът, който ще напишат в 41. въпрос.


Матура по БЕЛ, 41. въпрос: писане на аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе


Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

I. Литературни компетентности – максимален брой точки - 10

- Разбиране и осмисляне на условения характер на литературата – от 0 до 2 т.
- Знания за процесите в литературната история, автора и творбата – от 0 до 2 т.
- Умения да се прилагат знания за строежа и функционирането на литературната творба и изясняване на зададени проблеми – от 0 до 3 т.
- Интерпретиране на художествените смисли съобразно поставен проблем –от 0 до 3 т.

II. Знания и умения за изграждане на аргументативен текст - максимален брой точки - 12

- Наличие на теза, съответстваща на темата и проблема – от 0 до 3 т.
- Адекватна, конкретна и изчерпателна аргументация – от 0 до 3 т.
- Логическа последователност на аргументацията – от 0 до 3 т.
- Ясно структурирани и смислово свързани композиционни части (Увод, изложение, заключение) – от 0 до 3 т.

III. Езикови норми – максимален брой точки - 8

- Знания и умения за прилагане на лексикалната норма – от 0 до 2 т.
- Знания и умения за прилагане на граматичната норма – от 0 до 2 т.
- Знания и умения за прилагане на правописната норма – от 0 до 2 т.
- Знания и умения за прилагане на пунктуационната норма – от 0 до 2 т.

Максимален резултат от критериите за оценяване на интерпретативно съчинение – 30 точки.


Критерии за оценяване на есе

I. Компетентности за писане на аргументативен текс есе – максимален брой точки - 22

- Изразяване на лично становище по зададения проблем – от 0 до 2 т.
- Разглеждане на проблема в адекватен и значим контекст – от 0 до 2 т.
- Стилистически умения за постигане на въздействие и убедителност – от 0 до 3 т.
- Достатъчност на аргументацията за убедителното доказване на тезата – от 0 до 3 т.
- Теза, свързана с поставения проблем – от 0 до 3 т.
- Аргументация, доказваща тезата и подтезите – от 0 до 3 т.
- Логическа последователност на организацията на есето – от 0 до 3 т.
- Смислова обвързаност на композиционните части на есето – от 0 до 3 т.

II. Езикови норми – максимален брой точки – 8

- Знания и умения за прилагане на лексикалната норма – от 0 до 2 т.
- Знания и умения за прилагане на граматичната норма – от 0 до 2 т.
- Знания и умения за прилагане на правописната норма – от 0 до 2 т.
- Знания и умения за прилагане на пунктуационната норма – от 0 до 2 т.

Максимален резултат от критериите за оценяване на есе – 30 точки.


0 comments:

Post a Comment