18.1.14

За кандидатстудентски изпити по журналистика 2014: дати, формат, критерии за оценяване и балообразуване

Дати за изпити по журналистика в СУ, кандидатстудентска кампания 2014

 

Предварителният писмен изпит по журналистика в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ ще се проведе на 16.03. 2014г. (неделя) от 9:00 часа.

Редовната изпитна кампания по журналистика в Софийския университет е на следните дати:
- писмен изпит - 14.06. 2014г. (събота) от 9:00 часа.
- устният изпит - 28.06. 2014г. (събота) от 9:00 часа.

Формат на изпита по журналистика


Писменият изпит по журналистика във Факултета по журналистика и масови комуникации (ФЖМК) на СУ проверява способностите на кандидат-студентите за създаване на цялостен завършен писмен текст по дадена тема.

Текстът може да бъде написан в свободно избрана от автора прозаична форма, достатъчна по обем за пълноценното разгръщане на замисъла.

Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет.

Изпитната комисия формулира изпитните теми непосредствено преди изпита. Изпитът започва с изтеглянето на една тема от кандидат-студент, като контролно се отварят поне още две теми.

Писменият изпит продължава четири астрономически часа.

Критерии на комисията за оценяване на писмените работи:


1. Уменията на кандидата да изгражда цялостен завършен текст – единен в структурно и смислово отношение; придържането към темата; ясното формулиране и аргументиране на авторската позиция (логическо, фактологическо, чрез позоваване на авторитети, чрез литературни, исторически и политически съпоставки и др.)

Самите твърдения на автора не са предмет на оценка, освен в случаите на допуснати фактологически грешки и смислови неточности, както и при изразяване на етническа и верска нетърпимост, на ксенофобия и омраза към другостта, към различието.

2. Умението да се организира и композира изложението; да се подбират подходящи примери; да се правят анализи и обосновани заключения;

3. Общата култура: познаване и уместно боравене с историческите, социалните, политическите, научните, културните, литературните и др. факти, използвани в изложението;

4. Писмената култура: богатство на езика и обработеност на стила; правопис и пунктуация; избягване на клишета и заучени формулировки (езикови, литературни/литературоведски, журналистически и др.); избягване на словесно разточителство, общи фрази, преднамерена маниерност, смислови и логически повторения;


5. Оригиналност на подхода при избор на гледна точка, на жанрова форма; при въвеждането в темата, финала на разработката; при изграждането на образи, използването на паралели, антитези и др.

Балообразуване за прием във ФЖМК на СУ


Оценка от писмен изпит по журналистика + оценка от устен изпит по журналистика + оценки от дипломата за средно образование (ДЗИ или от задължителната подготовка)* по български език и литература* + оценка по история (ДЗИ или от задължителната подготовка)* = 30т. максимален бал.

*Забележки:
1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.
2. За специалностите: Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература не трябва да е по-ниска от добър (4,00).
3. До устен изпит по журналистика се допускат издържалите писмения изпит по журналистика с оценка не по-ниска от добър (3,50).

Учебен център The Passionate Shepherd пожелава успех на кандидат-студентите по журналистика!

0 comments:

Post a Comment